ClubRegels

Reglement

Het huishoudelijk reglement (aangepast 03-02-2023) is hier te downloaden: Huishoudelijk reglement BC Goirle 03-02-2023

Wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 is deze wet ook voor BC Goirle van toepassing. Voor details zie de privacyverklaring: Privacyverklaring BC Goirle

Opzegging lidmaatschap

B. C. Goirle hanteert een contributie die vooraf betaald wordt. Het contributiejaar gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Na 1 juli is heroverweging van het lidmaatschap nog mogelijk tot 1 september.

Eventuele opzeggingen  moeten dus plaatsvinden vóór 1 september.

. Indien men eerder in het jaar opzegt, vindt geen restitutie plaats van (een deel van) de contributie. Opzeggen kan alleen schriftelijk en gedateerd.

Indien men restitutie wenst dient men wel een reden op te geven. Restitutie is slechts in twee gevallen mogelijk:

  • opzegging vanwege gezondheidsredenen. Er dient een doktersverklaring te worden overlegd, waaruit blijkt dat badminton niet meer mogelijk is. (Voor kortere onderbreking kan het stil-lidmaatschap worden aangevraagd.)
  • opzegging na verhuizing uit de gemeente Goirle/Tilburg. Een restitutie dient altijd schriftelijk en gedateerd te worden aangevraagd.

Stil lidmaatschap

In aanmerking hiervoor komen leden die langdurig ziek zijn of een ernstige blessure hebben. Kortom: leden die minimaal een paar maanden niet kunnen badmintonnen. Een  andere reden voor een stil-lidmaatschap is zwangerschap.

De aanvraag voor een stil-lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren en moet gedateerd zijn. Het kan nooit met terugwerkende kracht aangevraagd worden. Men is stil-lid vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag, mits deze door het bestuur wordt goedgekeurd.

Van de reeds betaalde contributie vindt aftrek plaats voor de al gespeelde maanden. Van het overgebleven bedrag wordt afhankelijk van de duur van de noodzakelijke afwezigheid een bedrag doorgeschoven naar het volgende seizoen. Men ontvangt geen geld terug, maar men krijgt het bedrag in mindering bij de eerstvolgende  contributiebetaling.